วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
เป็นพุทธสถานที่คณะสงฆ์ คณะศิษย์วัดราชผาติการามร่วมใจกันสร้างถวายแด่
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.๙) ด้วยสำนึกในความกตัญญูกตเวที
ในโอกาสเจริญชนมายุศม์ครบ 80 ปี อีกทั้งถวายเป็นราชสักการปูชนียานุสรณ์
แด่พระบาทสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
และในอภิลักขิตกาลมหามงคลสมัยต่าง ๆ ต่อมาสิ่งก่อสร้างรูปธรรมทั้งภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์
แสดงกระบวนการธรรมทัศน์ที่เป็นอิสระ เป็นพุทธอุทยานพุทธประวัติบางดอน
เช่น ดอนพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมหากัสสปะ เป็นพุทธสถานแห่งพุทธประวัติและ
ศูนย์รวมเอกลักษณ์ของชาติ 

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ สร้างเป็นรูปเรือหลวงนาม "ราชญาณ นาวา ฑีฆายุมงคล"
การสร้างเป็นรูปเรือนี้ หมายถึง พาหนะที่จะช่วยขนสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ
(สังสารวัฎ - ทะเลวน ส่วนห้วงน้ำ คือ กิเลส) ให้พ้นจากโอฆสงสาร
ภายในเรือประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง อาทิ ธุดงคเจดีย์ ลักษณะมณฑปเรือนแก้ว
อนุสรณ์ระลึกถึงพระมหากัสสปะเถรประดิษฐานพระพุทธบาทคู่เนื้อสำริด
ประดับลวดลายมงคล 108 เจดีย์ศรีมหาราช สูง 45 เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเอกนพรัตน์ พระไตรปิฎก พระบรมรูปของมหาราช
อีกทั้งวีรกษัตริย์ วีรกษัตรี และครูอาจารย์ผู้ทรงคุณูปการแห่งแผ่นดินไทย
วิหารพระนาคปรกและวิหารเทพสถิต

นอกจากนั้น ยังประดิษฐานพระพุทธกุมารปางประสูติ พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ปางลีลา
มหาจุติพระพิฆเนศวร นาคปริวัตนโพธิสัตว์นิมิตปุมุมาตย์สถิตเทวฤทธิ์อนุรักษ์
พระภาควัมบดีศรีสัตว์วิสุทธิญาณนิมิตสัมมาสัมโพธิญาณสาธิต ปูชนียบพิตร (พระไม่มีหน้า)
ท้าวเวสสุวรรณ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.๙)
ได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศอินเดีย
บริเวณวัดนั้นกรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ป่าธรรมชาติได้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

edit @ 4 Jul 2009 21:02:37 by Trip

Comment

Comment:

Tweet

น่าเลื่อมใสค่ะ

big smile

#1 By ไผ่ลู่ลม on 2009-07-04 21:16